58329

شماره حساب های بانکی شرکت کارگزاری بانک سپه

بانک نوع حساب شعبه کدشعبه شماره حساب توضیحات
سپه جاری طلایی خالد اسلامبولی 1245 1245888888802 -
تجارت جاری تخصصی بورس 1043 104318797 -
ملی جاری بورس 695 0105682783001 -
ملت جاری بورس تهران 62059 3200693448 -
سامان جاری سی تیر 849 849-40-62334-2 -
ملت جاری بورس کالا 6211/7 1517576838 مختص مشتریان بورس کالا و انرژی

واریز اینترنتی از طریق شماره شبای: IR31-0560-0849-0400-0062-3340-02