58329

شماره حساب های بانکی شرکت کارگزاری بانک سپه

بانک نوع حساب شعبه کدشعبه شماره حساب
سپه جاری طلایی خالد اسلامبولی 1245 1245888888802
تجارت جاری تخصصی بورس 1043 104318797
ملی جاری بورس 695 0105682783001
ملت جاری بورس تهران 62059 3200693448
سامان جاری سی تیر 849 84940623342

واریز اینترنتی از طریق شماره شبای: IR31-0560-0849-0400-0062-3340-02