02143000052

شماره حساب‌های بانکی شرکت کارگزاری بانک سپه

واریز اینترنتی از طریق شماره شبای بانک تجارت: IR 4001 8000 0000 0001 0431 8797
بانک نوع حساب شعبه کدشعبه شماره حساب توضیحات
سپه جاری طلایی خالد اسلامبولی 1245 1245888888802 -
تجارت جاری تخصصی بورس 1043 104318797 -
ملت جاری بورس تهران 62059 3200693448 -
سپه جاری نگین سپه 2200 3100006127857 -
ملت جاری بورس کالا 6211/7 1517576838 مختص مشتریان بورس کالا و انرژی
ملت جاری بورس کالا 6211/7 345609448 مختص مشتریان بورس کالا و انرژی
ملی جاری بورس اوراق بهادار 695 0105682783001 -