58329

نماد آپ (آسان پرداخت پرشین)

                                                                                                                                                                                                                                     نماد آپ (آسان پرداخت پرشین) از تاریخ 1400/03/11 به نمادهای موضوع بازارگردانی صندوق اختصاصی بازارگردانی حکمت ایرانیان یکم افزوده شد. در حال حاضر این صندوق بازارگردانی 5 نماد بیمه حکمت صبا (وحکمت)، اوراق مشارکت حکمت ایرانیان (حکمت01)، گسترش صنایع روی ایرانیان (فگستر)، تولید و توسعه سرب و روی ایرانیان (فتوسا) و آسان پرداخت پرشین (آپ) را به عهده دارد.


ارسال نظرات

نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.