گزارش روز
گزارش هفتگي
تحليل بنيادي
تحليل تكنيكال
گزارش اقتصادي
Latest News

عملکرد بازار سرمایه منتهی به 20 تیر 1403با نگاه به انتخابات ادوار گذشته

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 20 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 18 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 18 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 17 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 16 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 12 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 11 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 10 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 9 تیر 1403

  1403/04/20
  گزارش اقتصادي
Latest News

نگاهی به گروه سیمان و برآورد سودآوری شرکت ها در سال 1403

  1403/04/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

عملکرد بازار سرمایه از ابتدای سال 1403 الی 6 تیر 1403

  1403/04/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 6 تیر 1403

  1403/04/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 4 تیر 1403

  1403/04/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 3 تیر 1403

  1403/04/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 2 تیر 1403

  1403/04/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 29 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 27 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 26 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 23 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 22 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 21 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار20 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 16 خرداد 1403

  1403/03/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 13 خرداد 1403

  1403/03/13
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 12 خرداد 1403

  1403/03/13
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت کاشی و سرامیک سعدی "کسعدی"

  1403/03/13
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 9 خرداد 1403

  1403/03/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 8 خرداد 1403

  1403/03/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 7 خرداد 1403

  1403/03/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 6 خرداد 1403

  1403/03/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 5 خرداد 1403

  1403/03/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 1 خرداد 1403

  1403/03/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

عملکرد بازار سرمایه در سال 1403

عملکرد بازار سرمایه از ابتدای سال 1403 الی 6 خرداد بررسی روند کامودیتی ها (مشاهده فایل پیوست)
  1403/03/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 30 اردیبهشت 1403

  1403/02/31
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 29اردیبهشت 1403

  1403/02/31
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 23 اردیبهشت 1403

  1403/02/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 22 اردیبهشت 1403

  1403/02/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت مس باهنر (فباهنر)

  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 19 اردیبهشت 1403

گزارش هفتگی بازار سرمایه تحلیل بنیادی شرکت مس باهنر (فباهنر) بررسی بازار جهانی مس (مشاهده فایل پیوست)
  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 19 اردیبهشت 1403

  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 18اردیبهشت 1403

  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 17اردیبهشت 1403

  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 16 اردیبهشت 1403

  1403/02/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز(شیراز)

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 12 اردیبهشت 1403

عملکرد بازار سرمایه از ابتدای سال 1403 تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی شیراز(شیراز) (مشاهده فایل پیوست)
  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 12 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار11 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار10 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار9 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 8 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 5 اردیبهشت 1403

  1403/02/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 4 اردیبهشت 1403

  1403/02/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 3 اردیبهشت 1403

  1403/02/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 2 اردیبهشت 1403

  1403/02/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 1 اردیبهشت 1403

  1403/02/01
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی بازار سرمایه منتهی به 29 فروردین 1403

گزارش بازار سرمایه طی سال 1403 تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (مشاهده فایل پیوست)
  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت پارس فولاد سبزوار (فسبزوار)

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 29 فروردین 1403

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 28فروردین 1403

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 27فروردین 1403

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 26فروردین 1403

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 25 فروردین 1403

  1403/01/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 21 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 20 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 19 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 18 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 15 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 14 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 8 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 7 فروردین 1403

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار 28 اسفند 1402

  1403/01/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار یکشنبه 27 اسفند 1402

  1402/12/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار شنبه 26 اسفند 1402

  1402/12/26
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار سه شنبه 22 اسفند 1402

  1402/12/22
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار دوشنبه 21 اسفند 1402

  1402/12/22
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار شنبه 19 اسفند 1402

  1402/12/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 16 اسفند 1402

گزارش هفتگی بازار سرمایه تحلیل بنیادی پتروشیمی زاگرس(زاگرس) (مشاهده فایل پیوست)
  1402/12/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت پتروشیمی زاگرس(زاگرس)

  1402/12/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار سه شنبه 15 اسفند ماه 1402

  1402/12/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار دوشنبه 14 اسفند 1402

  1402/12/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار یکشنبه 13 اسفند 1402

  1402/12/13
  گزارش اقتصادي
Latest News

خلاصه بازار شنبه 12 اسفند 1402

  1402/12/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت معدنی املاح ایران(شاملا)

  1402/12/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 9 اسفند 1402

بولتن هفتگی شماره 60منتهی به 9 اسفندماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/12/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت تامین ماسه ریخته گری(کماسه)

  1402/12/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

بولتن هفتگی منتهی به 2 اسفند 1402

بولتن هفتگی شماره 59منتهی به اسفندماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم ا...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/12/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 7 اسفند 1402

  1402/12/08
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 2 اسفند 1402

  1402/12/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 30 بهمن 1402

  1402/11/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 29 بهمن 1402

  1402/11/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 28 بهمن 1402

  1402/11/28
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 25 بهمن 1402

بولتن هفتگی شماره 58 منتهی به 25 بهمن ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/28
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 25 بهمن 1402

  1402/11/28
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت کمباین سازی ایران (تکمبا)

  1402/11/24
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 24 بهمن 1402

  1402/11/24
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 18 بهمن ماه 1402

بولتن هفتگی شماره 57 منتهی به 18 بهمن ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/24
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 23 بهمن 1402

  1402/11/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 21 بهمن 1402

  1402/11/21
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 18 بهمن 1402

  1402/11/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 17 بهمن 1402

  1402/11/17
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 16 بهمن 1402

  1402/11/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری سایپا (وساپا)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی وساپا: سرمایه‌گذاری رنا، سایپا و تامین سرمایه لوتوس پارسیان میباشد. ارزش روز پو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی ورنا: سایپا و فنرسازی زر می باشد. ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 9,647 میلیارد تو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی خگستر: ایران خودرو، بانک پارسیان و نیرو محرکه میباشد. ارزش روز پورتفوی بورسی ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 15 بهمن 1402

  1402/11/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 14 بهمن 1402

  1402/11/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

بولتن هفتگی منتهی به 11 بهمن ماه 1402

بولتن هفتگی شماره 56 منتهی به 11 بهمن ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 11 بهمن 1402

  1402/11/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 10بهمن 1402

  1402/11/10
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 9 بهمن 1402

  1402/11/09
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 8 بهمن 1402

  1402/11/08
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 7 بهمن 1402

  1402/11/08
  گزارش اقتصادي
Latest News

معاملات بورس کالا طی هفته منتهی به 4 بهمن 1402

  1402/11/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 4 بهمن 1402

بولتن هفتگی شماره 55 منتهی به 4 بهمن ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقوی...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/11/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 4 بهمن 1402

  1402/11/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 3 بهمن1402

  1402/11/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 2 بهمن 1402

  1402/11/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

عملکرد نه ماهه صنعت فرآورده های نفتی

  1402/11/01
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 1 بهمن 1402

  1402/11/01
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 30 دی 1402

  1402/10/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

معاملات بورس کالا طی هفته منتهی به 27 دی 1402

  1402/10/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت ایران خودرو دیزل (خاور)

  1402/10/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 27 دی 1402

بولتن هفتگی شماره 54 منتهی به 27دی ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 27 دی 1402

  1402/10/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 26 دی 1402

  1402/10/26
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 25 دی 1402

  1402/10/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 70.650 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 63،973 میلیارد تومان م...ادامه مطلب...
  1402/10/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سیتا)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 22.295 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 21،579 میلیارد تومان م...ادامه مطلب...
  1402/10/25
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 24 دی 1402

  1402/10/24
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 23 دی 1402

  1402/10/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 20 دی 1402

  1402/10/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

معاملات بورس کالا طی هفته منتهی به 20 دی 1402

  1402/10/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 20دی 1402

  1402/10/23
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 19 دی 1402

  1402/10/19
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 18 دی 1402

  1402/10/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 17 دی 1402

  1402/10/17
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 16 دی 1402

  1402/10/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 13 دی ماه 1402

بولتن هفتگی شماره 52 منتهی به 13دی ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا، چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اق...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/16
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 12 دی 1402

  1402/10/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه (ثباغ)

ثباغ از مقاومت استاتیک 900 با کندل خوبی عبور کرده و همزمان مقاومت داینامیک سهم هم از دست رفته لذا انتظار صعود تا سقف قبل...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه)

از مقاومت 500 تومان عبور کرده و با رسیدن به مقاومت داینامیک کشیده شده، شروع به اصلاح کرده و در صورت تائید بالای این ناحی...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال شرکت ذوب آهن اصفهان (ذوب)

ذوب پس از شکست محدوده ی مقاومتی در حال تکمیل پولبک به این ناحیه (430 تومان) هست و در صورت تائیدیه ورود، اولین تارگت سقف ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 11 دی 1402

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری رنا (ورنا)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی ورنا: سایپا و فنرسازی زر می باشد. ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 9,841 میلیارد تو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت قند و شکر

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت مواد شیمیایی

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت لاستیک و پلاستیک

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت آهن و فولاد

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت کانی های فلزی

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت قطعات خودرو

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت خودرو

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت سیمان

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت دارویی

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش فصلی (پاییز 1402) صنعت فلزات گرانبها

  1402/10/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 10 دی 1402

  1402/10/10
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 9 دی 1402

  1402/10/10
  گزارش اقتصادي
Latest News

معاملات بورس کالا طی هفته منتهی به 6 دی 1402

  1402/10/06
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 6 دی 1402

بولتن هفتگی شماره 51منتهی به 6دی ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اقتصا...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/06
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 6 دی 1402

  1402/10/06
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 5 دی 1402

  1402/10/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 4 دی 1402

  1402/10/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 3 دی 1402

  1402/10/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سفارس)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شركت 29.771 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شركت مبلغ 28.630 میلیارد تومان می ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری شفا دارو (شفا)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 8.861 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 8.525 میلیارد تومان می‌ب...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/03
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 2 دی 1402

  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (وصندوق)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی وصندوق : پتروشیمی جم، پتروشیمی خارک و فولاد مبارکه اصفهان می باشد. ارزش روز پور...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (وامید)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی وامید: معدنی و صنعتی گل گهر و معدنی ‌و صنعتی‌ چادرملو می باشد. ارزش روز پورتفو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه)

پورتفوی بورسی: مهمترین شركت‌های بورسی وسپه: معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت بندر عباس می باشد....ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 29 آذر 1402

  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

معاملات بورس کالا طی هفته منتهی به 29 آذر 1402

  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت توليد مواداوليه الياف مصنوعي (شمواد)

  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 29 آذر 1402

بولتن هفتگی شماره 50منتهی به 29آذر ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اقتصا...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/10/02
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 28 آذر 1402

  1402/09/28
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 27 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک)

"پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شركت 43.489 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شركت مبلغ 37.718 میلیارد تومان ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (وخارزم)

"پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 5.817 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 4.399 میلیارد تومان می...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

ورود و خروج پول حقیقی از ابتدای تابستان 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 22 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 21 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 20 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 19 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت پويا زركان آق دره (فزر)

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

بورس کالا در هفته منتهی به 22 آذر 1402

  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 22 آذر ماه 1402

بولتن هفتگی شماره 49منتهی به 22آذر ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اقتصا...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/27
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (خگستر)

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی خگستر: ایران خودرو، بانک پارسیان و نیرو محرکه میباشد. ارزش روز پورتفوی بورسی ...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/21
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (تاصیکو)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 69.800 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 63،135 میلیارد تومان م...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/21
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 18 آذر 1402

  1402/09/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

عملکرد بورس کالا در هفته منتهی به 15 آذر 1402

  1402/09/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 15 آذر 1402

  1402/09/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت توسعه معادن کرومیت کاوندگان(کرومیت)

  1402/09/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 15 آذر 1402

بولتن هفتگی شماره 48منتهی به 15 آذر ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اقتص...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/18
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 14 آذر 1402

  1402/09/15
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری امید

پورتفوی بورسی: مهمترین شرکت‌های بورسی وامید: معدنی و صنعتی گل گهر و معدنی ‌و صنعتی‌ چادرملو می باشد. ارزش روز پورتفو...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری سپه

پورتفوی بورسی: مهمترین شركت‌های بورسی وسپه: معدنی و صنعتی گل گهر، ملی صنایع مس ایران و پالایش نفت بندر عباس می باشد....ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 13 آذر 1402

  1402/09/14
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 12 آذر 1402

  1402/09/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی های شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

  1402/09/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت

  1402/09/12
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 11 آذر 1402

  1402/09/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

بورس کالا در هفته ای که گذشت

  1402/09/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت کاشی تکسرام(کترام)

  1402/09/11
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 8 آذر 1402

گزارش هفتگی منتهی به 8 آذر 1402 بولتن هفتگی شماره 46منتهی به 1 آذر ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا د...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/08
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال ذوب

ذوب شکست خط روند اهداف بعدی سهم 420 و 480 تومان حد ضرر فیلد شدن شکست خط روند
  1402/09/08
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 7 آذر 1402

  1402/09/07
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 5 آذر 1402

  1402/09/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

خالص ارزش دارایی شرکت سرمایه گذاری بوعلی (وبوعلی)

پورتفوی بورسی: ارزش روز پورتفوی بورسی شرکت 2,033 میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ 968 میلیارد تومان می‌باش...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/05
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش روزانه 4 آذر 1402

  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی بورس کالا هفته منتهی به 1 آذر 1402

  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال #تاپکیش

#تاپکیش مقاومت اول 1400 و پس از آن 1700 را دارد (کارگزاری بانک سپه)
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال #ونیرو

#ونیرو حمایت ناحیه ی 570 و مقاومت استاتیک ناحیه ی 710 تا 730 میباشد سقف و کف کانال صعودی سهم هم معتبر هست (کارگزاری ب...ادامه مطلب...
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال #شمواد

#شمواد از الگو و مقاومت استاتیک میانمدت خود عبور کرده و در صورت تثبیت بالای ابر، اولین تارگت سقف قبلی (15000 تومان) می ...ادامه مطلب...
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل تکنیکال #پدرخش

#پدرخش از الگوی مثلث خود خارج و به مقاومت استاتیک 1220 رسیده حمایت معبر سهم 1000 تومان میباشد (کارگزاری بانک سپه)
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

آزادسازی تعدادی از گروگان‌ها در غزه مخاطرات ژئوپلیتیکی را کاهش داده و قیمت نفت را پایین آورده است. اما نفت اولین افزایش ...ادامه مطلب...
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۲/۰۹/۰۴

قیمت طلا تا بیش از 2000 دلار افزایش یافته و دومین افزایش هفتگی پیاپی را رقم زده است. احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فد...ادامه مطلب...
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل بنیادی شرکت شیشه و گاز (کگاز)

  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش هفتگی منتهی به 1 آذر 1402

بولتن هفتگی شماره 46منتهی به 1 آذر ماه 1402 ●بررسی اقتصاد آمریکا،چین و اتحادیه اروپا در هفته ای که گذشت ●تقویم اقتصا...ادامه مطلب... (مشاهده فایل پیوست)
  1402/09/04
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 30 آبان 1402

  1402/09/01
  گزارش اقتصادي
Latest News

گزارش بازار 29 آبان 1402

  1402/08/30
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

جدیدترین اطلاعات اقتصادی آمریکا احتمال توقف روند افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را بالا برده و ارزش دلار را پایین آور...ادامه مطلب...
  1402/08/29
  گزارش اقتصادي
Latest News

تحلیل قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

انتظار کاهش بیشتر عرضه نفت ائتلاف اوپک پلاس قیمت نفت را در روز دوشنبه افزایش داده است. نفت طی 4 هفته گذشته به خاطر آرام ...ادامه مطلب...
  1402/08/29
  گزارش اقتصادي
Latest News </